Sign In


Notices to Public
Notices to Public

Counter Hits

​​​​Quotation Rules & Guidelines​​

​​​​​ ​​JABATANARAH KEWANGAN & PEROLEHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
BRUNEI DARUSSALAM

Syarat-Syarat Untuk Sebutharga
(dikemaskinikan pada 17 Apr 2023)

1.1 Pembekal-pembekal adalah dipelawa untuk memberi sebutharga bagi membekalkan barang-barang yang tersenarai di borang sebutharga yang diiklankan.

1.2. Borang sebutharga hendaklah diisikan dengan lengkap dan menggunakan dakwat/taip. Sebarang perubahan hendaklah dipotong dan ditandatangani tanpa menggunakan Correction Fluid. Sebutharga yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat akan dianggap batal (void) dan tidak akan dipertimbangkan.

1.3. Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga mengikut peti nombor dan alamat yang dinyatakan di dalam borang sebutharga. Sebutharga yang dihantar ke alamat peti sebutharga yang salah tidak akan diterima. Alamat-alamat yang digunakan bagi proses sebutharga Jabatanarah Kewangan dan Perolehan (JKP), Kementerian Pertahanan adalah seperti berikut:

Bolkiah Garrison
Aras Bawah, Bangunan Arkib, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garrison BB3510.

 

​1.4. Tarikh tutup sebutharga akan jatuh pada Hari Isnin, 8.30 petang. Peti sebutharga akan ditutup pada tarikh dan waktu yang ditetapkan dan sebarang sebutharga yang lewat diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan. Jika tarikh tutup sebutharga jatuh pada hari kelepasan awam maka tarikh tutup ialah pada waktu yang sama pada hari berikutnya.

1.5. Sebutharga hendaklah ditawarkan mengikut spesifikasi dan skop kerja yang dikehendaki dan diiklankan. Barangan yang terpakai, tiruan, bukan genuine, atau yang telah diperbaiki tidak akan diterima.

1.6. Jika ada tawaran (offer) lain, pembekal hendaklah memberikan keterangan lengkap dalam ruangan Lain-Lain Hal mengikut syarat dan peraturan yang dikehendaki di perenggan 2 dan menggunakan kertas tambahan jika tidak mencukupi.

1.7. Jika contoh / katalog ditetapkan sebagai keperluan mandatori dalam borang sebutharga, segala contoh / katalog hendaklah dihadapkan ke kaunter Unit berkenaan tidak lewat dari tarikh tutup sebutharga yang telah ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan sebutharga pembekal tidak dipertimbangkan.

1.8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima sebutharga yang termurah dan berhak untuk memilih kesemua atau sebahagian (partial award) barangan yang ditawarkan jika difikirkan perlu. Harga yang ditawarkan perlu dikekalkan tanpa perubahan jika sebahagian barangan (partial award) adalah dipilih.

1.9. Sesebuah syarikat adalah tidak dibenarkan untuk menghadapkan tawaran kepada satu iklan sebutharga jika:

 • mempunyai pemilik, pemegang saham atau pekerja yang bersamaan dengan syarikat lain yang telahpun ikut serta dalam sebutharga tersebut;
 • tidak membuat pengakuan bahawa pemilik / pemegang saham syarikat mempunyai pertalian keluarga (bapa/ibu/isteri/suami/anak) dengan pemilik / pemegang saham syarikat lain yang ikut serta dalam sebutharga tersebut; ataupun
 • berpakat sulit dengan syarikat lain dalam menghadapkan tawaran.


​​------

Perhatian:
(dikemaskinikan pada 17 Apr 2023)

1. Pembekal adalah dikehendaki untuk menghadapkan katalog dalam bentuk colour catalogue daripada pihak Original Equipment Manufacturer / brochure sheet / keterangan barang (product description). Keterangan barang yang tidak diterima sebagai katalog adalah seperti berikut:

 • Menghadapkan Gambar barangan sahaja tanpa keterangan.
 • Membuat salinan dan menghadapkan semula spesifikasi asal yang diiklankan oleh Kementerian Pertahanan.

2. Sebutharga yang tidak menepati syarat-syarat sebutharga tidak akan diterima, seperti berikut:

 • Tidak menggunakan borang sebutharga yang disediakan.
 • Tidak melengkapkan / mengisikan semua butiran di dalam borang sebutharga.
 • Tidak mengisikan tandatangan dan cop syarikat.
 • Menggunakan Correction Fluid.
 • Menghadapkan sebutharga yang lewat / selepas tarikh dan waktu tutup sebutharga.
 • Menghadapkan sebutharga kepada alamat peti sebutharga yang salah.
 • Syarikat yang ditegah untuk menyertai tawaran atau sebutharga Kerajaan Negara Brunei Darussalam.
 • Menawarkan barangan yang terpakai, tiruan, bukan genuine, atau yang telah diperbaiki.

3. Pembekal-pembekal yang tidak mematuhi peraturan dan proses sebutharga boleh menyebabkan pembekal tersebut ditegah dari menyertai sebarang sebutharga / tawaran Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seperti berikut:

 • Pembekal menarik diri atau membatalkan sebutharga selepas tarikh tutup sebutharga.
 • Pembekal membatalkan kontrak selepas sebutharga diberikan atau pesanan rasmi dikeluarkan.
 • Pembekal gagal mematuhi segala syarat-syarat di bawah pesanan rasmi atau tidak dapat melaksanakan / menyiapkan projek.
 • Pembekal yang didapati memberikan maklumat palsu.​